Bronze GameDev Achievements

I POZIOM

 • Wyświetlanie treści w konsoli
 • Tworzenie obiektów Empty, Sprite
 • Importowanie Assetów i Paczek
 • Tworzenie skryptów, dodawanie komponentów Rigidbody2D i Collider2D.
 • Znajomość podstawowych typów zmiennych i umiejętność ich użycia (int, float, double, string)
 • Tworzenie losowej liczby
 • Stosowanie inkrementacji i dekrementacji
 • Tworzenie wyrażeń tekstowych za pomocą konkatenacji
 • Stosowanie Sorting Layer

II POZIOM

 • Umiejętności z poziomu I
 • Stosowanie Input.GetAxis()
 • Tworzenie Vector2 i Vector3
 • Ruch obiektu poprzez transform.position oraz Translate()
 • Stosowanie Instrukcji Warunkowych
 • Znajomość operatorów porównania oraz logicznych
 • Tworzenie prefabów
 • Tworzenie i dodawanie tagów do obiektów
 • Stosowanie metody Destroy()

III POZIOM

Leave a Comment

Scroll to Top